Sinh viên thực hành và làm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm

     Sinh viên ngành CNKT Môi trường đã được tham gia nhiều hơn các hoạt động ở Phòng thí nghiệm – mô hình môi trường, tham quan thực tế tại cơ sở và học – thực hành với các công việc thực tế ngoài hiện trường. Các giờ học thực hành phân tích môi trường đã được Khoa CNKT Môi trường kéo dài thêm thời gian (từ 01 TC thành 02 TC với 60 giờ thực hành) và sinh viên được tạo điều kiện sử dụng Phòng thí nghiệm ngoài thời gian học. Các học phần quan trắc môi trường hay Đánh giá tác động môi trường, sinh viên được sự hỗ trợ, hướng dẫn bởi các chuyên gia ở Sở TNMT và Cán bộ quan trắc thuộc TT Quan trắc Môi trường tỉnh Quảng Trị.

Sinh viên tham quan thực tế ở cơ sở và tham gia thực hiện mô hình nghiên cứu thực địa

     Trong năm 2018 – 2019, Khoa CNKT Môi trường đã đưa nội dung học tập thực tế vào Kế hoạch năm học. Các môn học sẽ được tích hợp hoạt động học tập thực tế như: Khoa học Môi trường, Các quá trình hóa – lý trong xử lý nước thải, Quản lý và xử lý chất thải rắn, Công nghệ xử lý nước thải, Quan trắc môi trường, Quản lý môi trường….

     Ngoài ra, sinh viên cũng được tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cũng giảng viên Khoa. Các công việc như làm và vận hành mô hình xử lý nước thải, phân tích các thông số nước, chế tạo than sinh học… đã được các nhóm sinh viên thực hiện thường xuyên tại phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường.

N.X.C