1. Quá trình hình thành và phát triển
     Khoa Công nghệ kỹ thuật môi trường là đơn vị trực thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, được nâng cấp từ Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường (thành lập từ tháng 4 năm 2009, theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 28 tháng 4 năm 2009). Với nhiều kết quả đạt được, sau 7 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, Giám đốc Đại học Huế đã ký Quyết định số 1306/QĐ-ĐHH ngày 12 tháng 10 năm 2016 nâng cấp Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường thành Khoa Công nghệ kỹ thuật môi trường nhằm tạo điều kiện cho khả năng phát triển, mở rộng quy mô, quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường.
     Từ ngày được giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo (Theo Quyết định số: 16/QĐ-ĐHH về Đào tạo Đại học ban hành ngày 22/01/2010 của Giám đốc Đại học Huế) và có quyết định thành lập đến nay, theo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo của Phân hiệu, Khoa Công nghệ kỹ thuật môi trường đã thực hiện đào tạo sinh viên thuộc chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường.
2. Sứ mệnh
     Đào tạo bậc bậc Đại học (bằng Kỹ sư) ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường; tiến hành các nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường.
3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng
     Về đào tạo: trang bị kiến thức cơ bản, cơ sở về kỹ thuật môi trường, đủ cho người học sau khi ra trường có thể làm tốt các công việc nghiên cứu, quản lý, vận hành… trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường, đánh giá tác động môi trường,…
     Về nghiên cứu khoa học: triển khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực về lĩnh vực môi trường.
3.2. Nhiệm vụ
     Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Phân hiệu ; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung; quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm và chất lượng đào tạo HSSV.
     Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án, đề tài trong nước và hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
     Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH. Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm,… phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH…
4. Cơ sở vật chất
     Phòng thí nghiệm Môi trường cơ sở được trang bị nhiều thiết bị hiện đại phục vụ chung cho các hoạt động đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong khoa.
5. Cơ cấu tổ chức

Khoa có 02 Bộ môn:
     – Bộ môn Kỹ thuật Môi trường – Trưởng bộ môn: Th.S: Võ Thị Yên Bình
     – Bộ môn Khoa học và quản lý môi trường – Trưởng bộ môn: Th.S Trần Thị Cúc Phương
     Về lực lượng cán bộ: Khoa hiện có 12 giảng viên cơ hữu, trong đó có 02 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 9 thạc sĩ.

1. Th.S Trần Thị Cúc Phương
– Chức vụ: Phó trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Khoa học và quản lý môi trường
– Điện thoại: 0985801032
– Email: trancucphuong0701@gmail.com
– Học hàm/học vị: Thạc sỹ
– Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Xử lý nước thải bằng các biện pháp hóa lý và hóa học.
– Các môn đảm nhận giảng dạy: Hóa học và thực hành hóa đại cương, Hóa kĩ thuật môi trường, Các quá trình hóa lý trong xử lý nước thải.
2. Th.S Võ Thị Yên Bình
– Chức vụ: Trưởng Bộ môn Kỹ thuật môi trường
– Điện thoại: 0912292537
– Email: yenbinhmtk29@gmail.com
– Học hàm/học vị: Thạc sỹ
– Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Công nghệ xử lý khí thải.
– Các môn đảm nhận giảng dạy: Các quá trình công nghệ môi trường, Công nghệ xử lý khí thải, tiếng ồn & đồ án xử lý khí thải, Quan trắc môi trường.

3. Th.S Nguyễn Thị Thảo Nguyên
– Điện thoại: 0948787357
– Email:thaonguyena7@gmail.com
– Học hàm/học vị: Thạc sỹ
– Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Xử lý nước và nước thải.
– Các môn đảm nhận giảng dạy: Công nghệ xử lý nước cấp và đồ án, Công nghệ xử lý nước thải và đồ án.

4. Th.S Nguyễn Thị Hoài Giang
– Điện thoại: 0905391678
– Email:nguyenhoaigiangmt@gmail.com
– Học hàm/học vị: Thạc sỹ
– Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Đánh giá tác động môi trường
– Các môn đảm nhận giảng dạy: Quản lý môi trường, Luật và chính sách môi trường, Đánh giá tác động môi trường.
5. Th.S Nguyễn Thị Phượng
– Điện thoại: 0935160110
– Email: ntphuongtim86@gmail.com
– Học hàm/học vị: Thạc sỹ
– Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Ứng dụng vi sinh trong xử lý chất thải, Xử lý nước thải bằng các biện pháp sinh học
– Các môn đảm nhận giảng dạy: Sinh thái học, Vi sinh kĩ thuật môi trường & thực hành vi sinh kỹ thuật môi trường, Các quá trình sinh học trong xử lý nước thải.
6. TS Trần Mạnh Đạt
– Điện thoại: 0913474382
– Email: manhdathue@gmail.com
– Học hàm/học vị: Tiến sỹ
– Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Động vật rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.
– Các môn đảm nhận giảng dạy: Đa dạng sinh học, Phương pháp nghiên cứu khoa học.
7. Th.S Trần Thị Như Thảo
– Điện thoại: 01678944555
– Email: nhuthao2211@gmail.com
– Học hàm/học vị: Thạc sỹ
– Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Xử lý nước thải bằng các loài thực vật thủy sinh.
– Các môn đảm nhận giảng dạy: Độc học môi trường, Sinh thái học.
8. Th.S Hà Thị Ngọc Diệu
– Điện thoại: 0915357267
– Email: dieu.uni@gmail.com
– Học hàm/học vị: Thạc sỹ
– Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Bảo vệ tài nguyên môi trường và GIS.
– Các môn đảm nhận giảng dạy: Đánh giá tác động môi trường
9. Th.S Nguyễn Thị Kim Xoa
– Điện thoại: 0905303137
– Email: kimxoa_ax@yahoo.com
– Học hàm/học vị: Thạc sỹ (NCS)
– Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Phát triển kinh tế, du lịch. Bảo vệ tài nguyên môi trường và GIS.
– Các môn đảm nhận giảng dạy: Ứng dụng gis trong đánh giá môi trường, Suy thoái và bảo vệ đất.
10. Th.S Lê Thị Hương Loan
– Điện thoại: 0905282133
– Email: loan2206@gmail.com
– Học hàm/học vị: thạc sỹ
– Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn:
– Các môn đảm nhận giảng dạy: Quản lý dự án môi trường.
11. Th.S Nguyễn Nữ Thanh Thảo
– Điện thoại: 0981753245
– Email: nntthao92@gmail.com
– Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển:
– Các môn đảm nhận giảng dạy: Tiếng anh chuyên ngành

12. TS Nguyễn Xuân Cường
– Chức vụ: Q. Trưởng Khoa
– Điện thoại: 0974090333
– Email: nguyencuongqt2008@gmail.com
– Học hàm/học vị: Tiến sỹ
– Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Xử lý nước thải bằng các quá trình tự nhiên, Xử lý và tái chế chất thải rắn.
– Các môn đảm nhận giảng dạy: Khoa học môi trường đại cương, Quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại & đồ án, Công nghệ xử lí nước thải & đồ án, Tính toán các công trình xử lý nước, nước thải.

     Hàng năm Khoa còn mời Giảng viên thỉnh giảng từ các trường thành viên của Đại học Huế, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Bách Khoa Hà Nội giảng dạy một số môn chuyên ngành.