Quản trị kinh doanh (Trường ĐH Kinh tế – ĐHH)

Tên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Trình độ đào tạo: Đại học

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 122 tín chỉ

Loại hình đào tạo: Chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thời gian đào tạo: 04 năm

Địa điểm đào tạo: Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp trong nước và quốc tế và các cơ quan quản lý ở các vị trí như: chuyên viên ở nhiều bộ phận khác nhau như phòng kinh doanh, phòng tổ chức – hành chính, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng quản lý chất lượng; trợ lý và thư ký ban giám đốc/hội đồng quản trị/lãnh đạo các công ty, tổ chức; cán bộ quản lý nhân sự, sản xuất, kinh doanh, thị trường ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp; nhà quản trị ở các cấp bậc khác nhau.